ZW

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ให้ถอดถอนสมณศักดิ์ “พระราชพัฒนาภรณ์”

ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ ให้ถอดถอนสมณศักดิ์ “พระราชพัฒนาภรณ์” พระราชาคณะชั้นราชสถิต ณ วัดไชโยวรวิหาร เพราะหากดำรงสมณศักดิ์อาจจะไม่งดงาม

วันที่ 3 มกราคม 65 ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศนร เล่ม 119 ขณะที่ 1 ข เรื่อง ถอดถอนตำแหน่ง ความว่า
จากที่ทรงพระได้โปรดกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งตำแหน่ง “พระสิทธิพัฒนาภรณ์” เป็น “พระราชพัฒนาภรณ์” เสนาะวิหารธุระ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม ค้างมวาสี พระราชาคณะชั้นราชสถิต ณ วัดไชโยวรำไพหาร วัดหลวง จังหวัดอ่างทอง ในช่องทางพิธี เฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 5 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2548 ตามประกาศนร ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 นั้น

เพราะห้องประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 14/2546 ตอนวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ได้ลงความเห็นเห็นดีเห็นงามให้ “พระราชพัฒนาภรณ์” ออกจากตำแหน่ง รองหัวหน้าคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทอง แล้วก็เจ้าอาวาสวัดไชโยวรำไพหาร วัดหลวง ฐานหย่อนยานความสามารถ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมอีกห้องประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 15/2564 ตอนวันที่ 10 ส.ค. 2564 ก็เลยได้ลงความเห็นเห็นดีเห็นงาม ให้ถอดถอน “พระราชพัฒนาภรณ์” ออกจากตำแหน่ง ด้วยเหตุว่าถ้าหากดำรงตำแหน่งอาจจะไม่สวย

ที่ทำการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ก็เลยขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ถอดถอน “พระราชพัฒนาภรณ์” ออกจากตำแหน่ง แล้วก็สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไปแล้ว