รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ เปิดเผยความเห็นชอบที่ประชุม เลื่อนเปิดภาคเรียน เป็น 1 ไม่.ย. 64

“ตรีนุช” เปิดเผยความเห็นชอบที่ประชุมหลังร่วมปรึกษาหารือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 พฤษภาคม เป็น 1 มิ.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทองคำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการสัมมนากับหน่วยงานในสังกัดอีกทั้งคณะกรรมการการเล่าเรียนเบื้องต้น (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) คณะกรรมการสนับสนุนการเล่าเรียนเอกชน (กช.) และที่ทำการสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการเล่าเรียนตามสะดวก (กศน.) ว่า ที่ประชุมมีมติเลื่อนการเปิดเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เพราะสถานการณ์การระบาดของของโรคโควิด-19
พร้อมระบุกรรมวิธีการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดเทอมกระทบต่อช่องทางในการทำความเข้าใจและสิทธิของนักเรียน ดังนี้

• ขณะจากวันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 ให้โรงเรียน คุณครู และบุคลากร เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และอื่นๆเพื่อรองรับการเปิดเทอม
• สื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ดูแลในการเลื่อนวันเปิดเทอม
• คุณครู อาจไปเยี่ยมเด็กนักเรียน นักศึกษาที่บ้าน
• ดำเนินกิจกรรมเสริมให้แก่นักเรียน ซึ่งอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม โดยพิจารณาตามบริบทและประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรที่นา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
อย่างไรก็ดี กระทรวงเรียนรู้จะวัดผลเป็นระยะ สำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไม่มากมาย สามารถจัดเตรียมจัดแจงเรียนการสอนในรูปแบบธรรมดาเป็นหลักดังเช่นเดิม ส่วนหมายกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 11 ตุลาคม 2564.