ประวัติน่ารู้ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” 29 กรกฎาคม ของทุกปี

วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันที่คนไทยควรตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

ประวัติความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ
วันภาษาไทยแห่งชาติ มีขึ้นเพื่อรำลึกถึงความสำคัญของภาษาไทย ในราวปี พ.ศ.1826 พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ “ลายสือไทย” ขึ้นเป็นครั้งแรก ดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขมาจากอักษรมอญรวมทั้งเขมร มีพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เพื่อใช้แทนความหมายรวมทั้งเสียงต่างๆในภาษาไทย ซึ่งถัดมาได้พัฒนาเป็น “อักษรไทย” ที่พวกเราใช้กันในขณะนี้นั่นเอง
สำหรับวันภาษาไทยแห่งชาติ ประกาศใช้หนแรกเมื่อ พ.ศ.2542 โดยมีที่มาที่ไปจากเหตุการณ์เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เดินทางไปไปอภิปรายหัวข้อ “ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้คำไทย” สำหรับการประชุมวิชาการของรวมกันภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2505 พระองค์ท่านทรงแสดงความหวังดีในภาษาไทย โดยทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า
“พวกเรามีโชคดีที่มีภาษาของตัวเองแต่สมัยโบราณ จึงเหมาะสมเป็นอย่างมากที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งจำต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือ ให้ออกเสียงให้ถูกแจ่มชัด อีกอย่างหนึ่งจำต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในการใช้ หมายความว่า การใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาลำดับที่สามเป็นความรวยในคำของภาษาไทย ซึ่งเรานึกว่าไม่มั่งคั่งเพียงพอ จึงควรจะมีการกำหนดศัพท์ใหม่มาใช้ สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่กล้วยๆก็ควรมี ควรที่จะใช้คำเก่าๆที่พวกเรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก”

Thai
ถัดมาในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 เป็นวันสรรเสริญรัชกาลที่ 9 เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ทางคณะรัฐมนตรีได้ลงความเห็นสรุปให้ วันที่ 29 เดือนกรกฎาคม ของทุกปี เป็น “วันภาษาไทยแห่งชาติ” รวมทั้งใช้ต่อเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้
ความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ
• สรรเสริญรวมทั้งก้มระลึกในบุญคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงกังวลในภาษาไทย ได้พระราชทานแนวความคิดต่างๆสำหรับการเกื้อหนุนการใช้ภาษาไทย
• ปลูกฝังให้คนไทยเห็นความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งนับว่าเป็นสมบัติด้านวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศ ทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาที่มีค่าแก่การอนุรักษ์ให้อยู่คู่เมืองไทยสืบไป
• ยกระดับมาตรฐานการสอนภาษาไทยในโรงเรียนทุกระดับชั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการปรับใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
• เปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐรวมทั้งเอกชน มีส่วนร่วมสำหรับการจัดกิจกรรมเกื้อหนุนภาษาประจำชาติ รวมทั้งเผยแพร่วิชาความรู้อันเป็นประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2564
การมีภาษาของตัวเองใช้ในประเทศ บอกถึงเอกลักษณ์รวมทั้งการส่งต่อวัฒนธรรมทางภาษาจากรุ่นสู่รุ่นให้ดำรงอยู่สืบไป สถาบันเรียนจะกิจกรรมในวันภาษาไทยแห่งชาติเสมอๆทุกปี เป็นต้นว่า จัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับภาษาไทย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแต่งคำขวัญ เขียนร้อยแก้ว-กลอน รวมทั้งประกวดเรียงความในวันภาษาไทยแห่งชาติ เป็นต้น ส่วนในระดับคุณครูอาจารย์ มักจัดงานอภิปรายด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนรวมทั้งการสอนภาษาไทย เพื่อแลกวิชาความรู้ เอามาสู่การสนับสนุนการใช้ภาษาไทยรวมทั้งถ่ายทอดให้นักเรียนถัดไป
ที่มา : เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย