กกต.ประกาศแนวปฏิบัติ “หาเสียง” เลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.

คณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกประกาศแนวปฏิบัติ การหาเสียงเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ออกประกาศ เรื่อง การหาเสียงออกเสียง การติดประกาศและก็ติดแผ่นป้ายของผู้สมัครและก็ผู้ช่วยหาเสียงออกเสียง ในการหาเสียงออกเสียงหน่วยงานบริหารส่วนตำบล

ประกาศมีใจความกล่าวว่า ดังที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ลงความเห็นเห็นชอบในหลักการตามยุทธวิธีจัดเตรียมออกเสียงสมาชิกสภาหน่วยงานบริหารส่วนตำบลและก็นายกหน่วยงานบริหารส่วนตำบล โดยจัดวันออกเสียงในวันที่ 28 พ.ย. 2564

ที่ทำการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงฯ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังต่อไปนี้

1. ระยะเวลาการหาเสียงออกเสียงของผู้สมัครและก็ผู้ช่วยหาเสียงออกเสียง

ผู้สมัครรับเลือกตั้งและก็ผู้ช่วยหาเสียงออกเสียง สามารถหาเสียงออกเสียงได้เมื่อวันที่ กกต. ได้ประกาศกำหนดให้มีการออกเสียง อบต. เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนตราบเท่าเวลา 18.00 น. ก่อนวันออกเสียง (27 พ.ย.64)

2. การจัดทำและก็ติดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงออกเสียง

2.1 ให้ผู้สมัครที่หวังทำและก็ติดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงออกเสียงหรือทำและก็ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงออกเสียงปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

ประกาศ กว้างไม่เกิน 30 ซม. และก็ยาวไม่เกิน 42 ซม.
แผ่นป้าย กว้างไม่เกิน 130 ซม. และก็ยาวไม่เกิน 245 ซม.
2.2 รายละเอียดของประกาศหรือแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

1) ผู้สมัครสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย เลขประจำผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ หลักการของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลประวัติความเป็นมาเฉพาะที่เกี่ยวกับเพศผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่ของข้าหลวงประจำจังหวัดต้าง ผู้สร้าง ปริมาณ และก็วันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่เห็นได้ชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงออกเสียงและก็แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงออกเสียง

2) ในกรณีการนำเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพรรคการเมืองข้างต้น หรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้เพื่อสำหรับในการหาเสียงออกเสียงจะต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น
และไม่ขัดกับมาตรา 34 ที่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาชายแดนหรือประธานชายแดน พ.ศ.2562 และก็อาจนำภาพผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นพวกสภาชายแดนหรือประธานชายแดนในหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่นเดียวกัน มาใช้เพื่อสำหรับในการหาเสียงออกเสียงด้วยก็ได้

2.3 ปริมาณของประกาศและก็แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงออกเสียงที่ผู้สมัครทำได้

1) ประกาศ ไม่เกิน 5 เท่า ของปริมาณหน่วยเลือกตั้งของแต่ละหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น

2) แผ่นป้าย ไม่เกิน 3 เท่า ของปริมาณหน่วยเลือกตั้งของแต่ละหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่น

ดังนี้ การกำหนดปริมาณ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และก็สถานที่ติดประกาศ/หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงออกเสียงในแต่ละหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยงานดูแลส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด

3. บทกำหนดลงทัณฑ์

การติดประกาศหรือติดแผ่นป้ายประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงออกเสียงจะทำได้เฉพาะในสถานที่ และมีขนาดและก็ปริมาณไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายกำหนด

ถึงแม้ฝ่าฝืนระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรืออีกทั้งจำอีกทั้งปรับ ตามมายี่ห้อ 132 ที่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาชายแดนหรือประธานชายแดน พ.ศ.2562